Search results for "sagurang₂"

sagurang₂ [sagúrang] n Woven guwang fibre container. Kag ida raya ay sagurang nak puno it balinghoy ag kamote. He brought woven guwang container full of cassava and sweet potatoes.