Search results for "saklay"

saklay [sáklay] 1n Crutches. Naggamit sida it saklay para kag ida paki nak siki ay ida maipapanaw. She used crutches so that she can walk with her lame leg. 2vi To walk with crutches. saklay Nagsaklay sida agor indi sida matumba. He walked with crutches so he wouldn’t fall down.