Search results for "samantalang₁"

samantalang₁ [samantaláng] conj When in fact; while at the same time. Abang sahoy sa Lot it yuto samantalang tong ida mga kanunot ay nag-iidamo. Lot is busy cooking while at the same time her companions are playing.