Search results for "sambibisar-on"

sambibisar-on [sambibisár-on] n A magic spell; magic words. salamangka Kag ida mga sambibisar-on ay indi maintindihan. His magic words are not understandable.