Search results for "sambit"

sambit [sámbit] vt To mention. nabanggit Waya gisambita kag ida pangayan nak ahat mabasa. His name wasn’t mentioned because it could hardly be read. Ida nasambit sa ako nak waya sida nakabaton it imo suyat. He mentioned to me that he wasn’t able to receive your letter. syn: mitlang 1, uma 1, saysay 2, siling.

mitlang [mítlang] vbt 1To mention something to somebody. banggit, nasabi Roto sa mga nakapasa sa eksamen, waya namitlang kag ngayan ni Laura. Among those who passed the exam, Laura’s name wasn’t mentioned. syn: sambit, uma 1, saysay 2, siling. (sem. domains: 3.5.1.2.4 - Mention.) 2To pronounce words. (sem. domains: 3.5.1 - Say.)

saysay₂ [sáysay] 1n Story. 2vbt To recount, relate a story; to tell of an event; to speak, suggest, mention. salaysay, ikikwento Asaysayon kono nida it liwat-liwat kag natabo sa ida tong gira. He said that he’ll recount again and again the things that happened to him during the war. Asaysayan nida kag ida abugado it katong ida problema. He’ll relate his problem to his lawyer. Kaling mga bisaya nak ako ingsaysay sa ibabaw ay pilang bilog yang nak ako natatanraan. These words which I mentioned above are only some of the one’s I can recall. syn: sambit, mitlang 1, uma 1, siling. der. kasaysayan

siling₃ [silíng] vbt To say; to tell something to somebody. sabi Si Nena ay nagsiling nak manunot. Nena said that she’ll go. Igwa kuno sida’t isiling sa imo. She says she has something to say to you. syn: sambit, mitlang 1, uma 1, saysay 2. comp. buot silinggon , der. siling-siling

uma [umá] 1n A farm. syn: sambit, mitlang 1, saysay 2, siling. 2vt To farm; to cultivate land. magsáka Nag-uma sinra sa kayudong bukir. They cultivated land on the next hill.