Search results for "samtang"

samtang [sámtang] conj While. habang Kag mga mangunguma ay nag-aaradoy samtang marako pa kag tubi sa lanas. The farmers are plowing their fields while the water is still deep in the rice paddies.