Search results for "syasi"

syasi [syási] n Banana tubers. saha Nagtipon sida it maramong syasi para ipatanom sa inra bakanting duta. He collected many banana tubers to be planted in their vacant lot. syn: sáhà.

sáhà [sáhà] n Suckers that grow up from banana trees. sáhà Si Bao ay nagtanom it saha it batag kada nagtubo ag nagbunga. The turtle planted banana tubers so it grew and bore fruits. syn: syasi. (sem. domains: 1.5.5 - Parts of a plant.)