Search results for "tab-ang"

tab-ang [táb-ang] 1adj Tasteless; flat (as of food); weak (as of wine); brackish water. Kag tubi sa suba ay matab-ang. The water in the river is tasteless. (sem. domains: 1.3.6 - Water quality.) 2v To make it tasteless. matabang Atab-angan yang nako kag ako yuto dahil di sakit sida sa bato. I’ll make my cooked vegetable tasteless because he has kidney trouble.

hino-hino [hino-hínò] Something used when preparing food. panluto Matab-ang kag tubi sa giwanon laloey kung taob, ugaling ay nagagamit nak panghino-hino kung hunas. The water that runs from the rocks, is tasteless and salty especially if it’s high tide, but it can be used for preparing the food if it’s low tide. (sem. domains: 5.2.3.4 - Prepared food.)