Search results for "talibong₁"

talibong₁ [talibóng] n Sword; long and narrow bladed kind of bolo. balisong Binunggo it talibong ni Roberto si Mansueto sa likor. Roberto had thrown a sword at Mansueto’s back. syn: sumbiling, sibat.

sibat [sibát] n Spear. sibat syn: sumbiling, talibong.

sumbiling [sumbilíng] n Spear. pana syn: sibat, talibong.