Search results for "taming"

taming [tamíng] n Shield; protection. Katong pinakarakong bato kag ginggamit nak taming it mga sundalo. The biggest rock was the one the soldiers used as a shield. syn: bayabag 4, sagang 1, sapong, harang 3, abang.

abang [abáng] adv Very; a lot. Abang taas kag ida yukso. His jump was a very high one. syn: bayabag 4, sagang 1, sapong, harang 3, taming. (sem. domains: 9.3.1.1 - To a large degree.) comp. abang hiwas , comp. abang musang

harang [hárang] 1vbt To stop with outstretched hands; to block something, somebody from passing. Ingharangan sinra it inra mga nakaaway sa banwa. They were blocked on the way by those that they encountered in a fight in the town. (sem. domains: 7.3.6.2 - Block, dam up.) 2n Blockage; barricade; something to waylay, stop, hinder someone. (sem. domains: 7.3.6.2 - Block, dam up.) 3vt To prevent something from occurring; to hinder something. harang Sida kag naghaharang it ako mga papeles para sa trabaho. She’s the one who is preventing my papers for the work from being processed. syn: bayabag 4, sagang 1, sapong, abang, taming. (sem. domains: 4.3.4.2.1 - Hinder.) comp. karamo kag ingkakahadlukang mga harang nak ato makita sa ato pagpanaw, pag ipaling nato kag ato pagmuyat sa rumbuhan

sagang [sagáng] 1vbt To block the flow; to protect by blocking somebody/something from something (wind, water). bara Nagsasagang kag likot sa sapa pag nabaha. Rubbish blocks the river whenever there is a flood. Pagsakay namo sa motor nasagngan ako nida sa agsik it humbak. When we rode in the boat, I was protected by her from the waves. syn: bayabag 4, sapong, harang 3, abang, taming. 2n Wind break.

sapong [sápong] vt To cover the nose with the hand. takip Nagsapong ako’t ilong tong masapoy namo kag trak it basura. I covered my nose when the we met the garbage truck. syn: bayabag 4, sagang 1, harang 3, abang, taming.