Search results for "tonton₂"

tonton₂ vt To take out the patron saint at fiestas and semana Santa. prosisyon Itonton ninra kag patron ngasing nak aga. They will take out the patron this morning.