Search results for "ulyanin"

mulianon [mulianón] adj Moody. ulyanin Si Nang Mili ay mulianon. Auntie Mili is moody. syn: ulyanin.

nag-uli bata [nag-úlì bátà] idiom - Convert to subentry To return, have second childhood (as of an old person). ulyanin Sa idad nak otsenta kag Lola ni Panyang ay nag-uli bata. At the age of eighty Panyang’s grandmother went back to her second childhood.

ulyanin [ulyánin] adj Senile. ulyanin Asing napakaulyaniney nimo ay buko pa ra ikaw masyadong guyang? Why are you so senile when your not yet too old. syn: mulianon.