Search results for "waka"

angkap [ángkap] 1n The handle of a knife. hawakan syn: puyo. (sem. domains: 7.3.4.4 - Hold, 6.7.8 - Parts of tools.) 2v To hold onto the handle of something; to hold something by the handle. (sem. domains: 7.3.4.4 - Hold.)

bikti [bíkti] v To commit suicide. bigti, patiwakal Pagkatapos it away, nagbikti tong usa sa inra. After their quarrel, one of them committed suicide. (sem. domains: 2.6.6.1 - Kill.)

huytanan [huytánan] n Handle of other tools, utensils. hawakan (sem. domains: 6.1.2.2 - Use.)

mabikti sa puno’t kamatis [mabíkti sa púnó t kamátis] idiom - Convert to subentry To suicide on a tomato bush. magpapatiwakal sa puno ng kamatis Siling ni Lito sa ida rayaga ay mabikti kuno sida sa puno’t kamatis pag indi gisabton. Lito said to his girlfriend that he would commit suicide on a tomato bush he said if he was refused.

pamunggan [pamunggán] v To ferry, pull boats across on hand-held ropes. hawakan Nagbutang sinra it pisi nak pamunggan para sinra ay maka-tabok sa suba. They used hand-held ropes for ferrying the boats so they could cross the lagoon.

panghinawakan [panghinawakán] (der. of hawak) v To put hands on one's waist with elbows out, as a stance showing arrogance, pride, wealth. (sem. domains: 4.3.2.3 - Proud.)

puyo₂ [púyo] n Handle. hawakan syn: angkap 1.

sa wakas₁ [sa wakás] time In the end; finally. sa wakas syn: rang gador.

sa wakas₂ [sa wakás] (id. of sa) idiom - Convert to subentry In the end, finally.

waka [wakâ] adj Bow legged. bakang Si Toni ay abang waka magpanaw. Toni is very bow legged when walking.

wakal [wakál] v Loud talk, shouting, or complaining. (sem. domains: 3.4.2.3.1 - Annoyed.)

rang gador [rang gadór] part Finally; at last (lit: also truly). din naman Natapos rang gador kag trabaho. The work is finally finished. syn: sa wakas.

abanti [abánti] v To advance, go or move forward (as of instructions to soldiers or trucks when loading or unloading). Giabanti baga kamo para matadlong kag linya? Will you please move forward so we can straighten the line? Sa wakas ay nag-abanti ra kag pila sa bakyanan it selyo. At last the line to the stamp counter went forward. (sem. domains: 7.2.2.1 - Move forward.) der. paabanti

bibi₂ [bíbi] n Bird species; Peking duck. bibi Kag bíbi ay waka magpanaw. The duck wobbles when walking. (sem. domains: 1.6.1.2 - Bird, 6.3.6.1 - Chicken.)

bitag [bítag] n Trap, ambush, sting operation (as of what the police do to catch a criminal etc.). Sa wakas narakop ra katong mananakaw sa bitag it mga pulis. At last the thief was caught in the trap set by the policemen. (sem. domains: 4.6.6.1 - Police, 4.8.2.3.1 - Ambush.)

hawak [háwak] 1n Waist; hips. baywáng (sem. domains: 2.1.2 - Torso.) 2vi To put hands on waist. Nagpapanghiniwakan sida pag rayan nako. She was putting her hands on her waist when I passed by their place. (sem. domains: 2.1.2 - Torso.) der. panghinawakan

ilwak [ílwak] vbt To spill (water/food). natapon Aya gipailwaka kag tubi sa sayog. Don’t spill the water on the floor. syn: baldiyo, basya, bubô 3, udak 1, bubo. (sem. domains: 7.3.2.7 - Take something out of something, 1.3.2.2 - Pour.)

napasa ako damot [nápasa ákò damót] idiom - Convert to subentry Fell into my arms (lit: passed to my arms, hands-as of a victory). napasa aking kamay Siling ni David, “Sa wakas napasa ako damot kag ako gustong rayaga.” David said, “At last the girl I loved fell into my arms.”

tapwak [tápwak] vbt To break over, onto something specifically of waves. Natapwakan it bayor kag barko kada nagkiling. The waves was able break over the ship so it tilted to one side.