Search results for "waya gitagpuan"

waya gitagpuan [wayâ gitagpuán] idiom - Convert to subentry To cross paths; to meet up. hindi nagtagpuan Kag mga sundalo ag rebelde ay waya gitagpuan sa Sierra Madre. The soldiers and rebels did not cross paths in the Sierra Madre Mountains.