Search results for "wayag talab kag anestisya"

wayag talab kag anestisya [waya'g taláb kag anestísya] v The anesomethingetic didn’t take effect. hindi tumalab ang anestisya Tong operahan si Sally ay napaukaw sida sa kahapros dahil waya’g talab kag anestisya sa ida. When Sally was operated she shouted in pain because the anesomethingetic didn’t take effect.