Search results for "wayat kanugon sida sa pagkaon"

wayat kanugon sida sa pagkaon [wayá't kanúgon sidá sa pagkáon] adj Careless, wastes food (as of throwing out or neglecting useful things). walang hinayang siya sa pagkain Sa inra nabibilin nak kabulig waya’t kanugon sida sa pagkaon nak sobra. The maid that they left there is careless with food and throws out the left overs.