Search results for "wayat malay kag kabikang yawas"

wayat malay kag kabikang yawas [wayá't málay kag kabíkang yáwas] n Paralized half body after a stroke (no.sensitivity.half.body). (sem. domains: 2.5.2 - Disease.)