Search results for "wayat nanunugon ruto sa bayay"

wayat nanunugon ruto sa bayay [wayá't nanunúgon ruto sa bayáy] idiom - Convert to subentry No one takes any care, notice of the house’s condition. walang nanghihinayang doon sa bahay Aber usa sa ida anak ay waya’t nanunugon ruto sa bayay nak ida namana. Not even one among his children takes any notice of the condition of the house which they inherited.