Search results for "woki-toki"

woki-toki [woki-tóki] n Two-way radio. woki-toki Madali makatawag kag mga sundalo sa woki-toki. The soldiers can easily call eachother by means of a two-way radio.