Search results for "yagpar"

yagpar [yágpar] adj Wide. lapad Abang yagpar katong mga tela nak ingparaya sa ida halin sa Amerika. The clothes which were sent to her from Amerika are very wide.