Search results for "yayog"

yayog [yayóg] n Pig’s food. pagkain ng baboy karako kag inra natipon nak yayog tong maghanra sinra sa kasay ni Teri. They saved a big amount of pig’s food when they prepared for Teri’s wedding.