Search results for "yuda"

ayuda [ayúda] n Governmental aid (whether of local or foreign sources). ayuda, tulong Kag Estados Unidos ay nagpangako it ayuda para sa ato bansa. United States promised their foreign aid to be given to our country. (sem. domains: 6.8.3.1 - Give, donate.)

kayuda [kayúda] adv Very slow in doing something. mahina Di gusto ra tan-a si Lorna kay Rudy kada yang ay kayuda ra sida magpangrayaga. Lorna really likes Rudy but he’s too slow in courting her. (sem. domains: 8.4.8.2 - Slow.)

kayudahon₁ [kayudáhon] n Weakness (as of a country). kahinaan Kag kayudahon it usang nasyon ay depende sa mga mamamanwa. The weakness of a nation depends on the entire people. (sem. domains: 2.4.2 - Weak.)

kayudahon₂ [kayudahón] n Fatigue of body; sinful weaknesses. kapaguran Dahil sa ida kayudahon natuyugan nak raan sida ay waya nakamalay nak natakawan sinra. Because of so much fatigue of his body he fell asleep and he didn’t noticed that they were robbed. (sem. domains: 2.4.4 - Tired.)

maayuda [maayúda] v To call on somebody for help with expenses; to shoulder somebody’s expenses. tutulong Maado yang nagpangako tong ida tiya nak imaw it maayuda it gastos sa ida pagpabuyong. Its just good that her Aunt promised that she’ll help shoulder their expenses in her hospitalization.

mayuda ka biyahe [mayúda ka biyáhe] adj Slow voyage. Mayuda ka biyahe it tong bapor nak amo ingsakyan dahil sira kag usang makina. The boat we sailed in made a slow voyage because one engine was out of order.

pangyuday [pangyúday] 11.1v To feel one has no energy. nanghina kag pasyente ay nagpangyuday bag-o mataw-an it buyong. The patient have no energy before the medicine was given. 22.1adj Slow travelling; takes a long time (as of a ship which travels slowly). Mayuda kaling barko. This ship is slow.

siyudad [siyudád] (irreg. infl. syudad) n City. siyudád

syudad [syudád] irreg. infl. of siyudad

tayudan [tayudán] n A kind of insecticide called “Thiodan”.

yuda [yúda] 1adj Weak (as of physical strength); unwell, as of humans and animals (especially pigs when they get a cold, weaken and die). (sem. domains: 2.5.1 - Sick, 6.3.8.1 - Animal diseases.) 2vi To become weak in one’s faith. mahina Nayuda kag ida pagtuo Her faith became weak. (sem. domains: 3.2.5.1 - Believe.)

ginan [gínan] v To set out, leave on a journey. naggayak Kag pamilya ni Angel ay nagginan papagto sa syudad. The family of Angel set out for the city. (sem. domains: 8.4 - Time, 8.5.2.6 - Away from, 7.2.1.1 - Walk, 3.5.1.2.4 - Mention, 3.3.4 - Ask permission, 3.5.1.4.4 - Say farewell.)

isuga kag imo sarili [isúga kag ímo saríli] id Be brave, strong, encouraged! lakasan mo ang iyong loob Tong mabyuda si Darling siling ni Rose ay isuga kag imo sarili nak inggwa ka pa it mga anak nak nabilin. When Darling became a widow Rose said to be brave, you still have some children left. (sem. domains: 4.4.3.1 - Brave.)

kilaya [kiláya] 1vi To recognize somebody. kilála Nakilayaey nako sida. I already know her. Kilaya nako sida sa yuda yang. I just recognize her by face. (sem. domains: 3.2.3 - Know.) 2vi To introduce somebody to somebody else. Kung maabot ka amo direktor, amo ipakilaya sida kang Mayor. When our director arrives we wil introduce him to the Mayor. (sem. domains: 4.1.3.1 - Meet for the first time.) 3vt To know somebody; to meet somebody. Riin kamo nagkakilaya? Where did you meet each other? (sem. domains: 4.1.3 - Know someone.) 4vt To acknowledge somebody or something; to consider somebody; to admit something; to confess; to make known. Nahaprosan ako’t buot dahil waya nida ako gikilayaha nak hali. I was hurt because she didn’t acknowledge me as a relative. (sem. domains: 3.2.3 - Know.) 5vi Seasonal indicator: to show something; to mean something; Kung maramong manrarayaga pakilayang mauyan. When there are many flying ants it means it will rain. (sem. domains: 8.4.1.5 - Season.)

nagmumurang kamatis [nagmumúrang kamátis] idiom - Convert to subentry An old woman dressed too young for her age (as of Eng “Mutton dressed up as lamb”, lit:“turn-green tomatoes”). Tuna mabiyuda si Flor pay siday nagmumurang kamatis. Since Flor became a widow she’s like mutton dressed up as lamb. [Probably wearing bright colours which are unacceptable as a woman ages.]

nupay₂ [núpay] (irreg. infl. pay) 11.1part Seems like; as if; like (as of resemblance). parang, baka Nupay tuyar sa Maynila ka siyudad nak kali. This city seems like Manila. Pay buang ka ida pagbisaya. He speaks like a crazy man. Ngasing, kung inggwa it nagpapanayap, nabaoy sida ag pagkatapos katong mga iba nak mga tawo nak nupay gustong magbakay it isra nak waya ra it kwarta ay inahilasan nida. Now, if there were fish caught by net, he would get some for himself and afterwards he would give some for free to those other people who seemed as if they wanted to buy fish, but who had no money. 22.1part It seems like before; do like before. Pay ra gihapon waya’t asawa sida. She still acts like she did before she had a husband as well.

pagkamutang [pagkamutáng] (der. of butang) n/ger Being in a certain situation, condition. kalagayan Nagustuhan nina Nena mag-istar sa liwas it syudad dahil maado kag pagkamutang ninra. Nena loves to live outside the city because they have a better living situation there. (sem. domains: 9.1.3.2 - Situation.)

piga₁ [pigá] v To hinder, prevent physically. hadlang Waya it mapiga sa ida pag-asawa it byuda. No one will prevent him marrying the widow.

suluguon₁ [suluguón] (irreg. infl. suguon) n Servant; slave. alila, katulong Abang yuda ra kinang inro suluguon maghiwas. Your servant is very slow in doing things.

timba-timba [timbá-tímbà] vt To dip in-and-out of water like a bucket; to dunk repeatedly. inilubog Ingtimba-timba kato sa dram nak puno it tubi pagkatapos nak mayudaey ay ingbaril. They were dipped in-and-out of a drum full of water and when they were very weak they were shot.