abswelto [abswélto] v To acquit . abswelto Si Imelda ay naabswelto sa ida mga kaso nak pagpanakaw. Imelda was acquitted on her case of racketeering. (sem. domains: 4.7.5.8 - Vindicate.)

bangranan [bangránan] (der. of bangor) n Reason; justification; excuse. dahilan Inghuman ni Nilo nak bangranan kag pagkasakit nida para indi makasay. Nilo made up a reason for getting sick so he could not be married. (sem. domains: 4.7.5.8 - Vindicate, 3.3.4.1 - Give permission, 9.6.2.5.1 - Reason.)