kabayay [kabayáy] n Housemate. kasambahay (sem. domains: 4.1.1 - Friend, 2.6.4.8 - Peer group, 2.6.1 - Marriage.)

karato-rato [karato-ráto] n Same age group, peer group, generation. magkaidad Kag ako mga karato-rato nak kaklase ay puro di asaway. My same age group classmates are all married. syn: anam 2, tubo. (sem. domains: 2.6.4.8 - Peer group.)

kasimanwa₁ [kasimánwa] n Townmate. kababayan (sem. domains: 2.6.5 - Male, female, 2.6.4.8 - Peer group.)

katay [katáy] n People of the same age. magkaidad (sem. domains: 2.6.4.8 - Peer group.)

katubo₁ [katubô] (der. of tubo) n Same generation, age playmate; peer. (sem. domains: 2.6.4.8 - Peer group, 4.1.9 - Kinship.)

primo [prímo/príma] (irreg. infl. kasimanwa) n Term of address of people of same birthplace and same age; townmate of same age. magkababata Si Celia ag si Neneng ay magprima dahil pareho sinrang taga Samar. Celia and Nening are townmates of the same age because they are both from Samar. (sem. domains: 2.6.5 - Male, female, 2.6.4.8 - Peer group.)