Browse Vernacular - English

a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y

s


sa₁ irreg. infl. of sina
sa₂ 11.1case To, in, at (which is the non-personal oblique case marker occasionally having the spatial meanings ‘from, on’ as well). sa Nagpagto sinra sa sapa. They went to the river. Nakabutang kag Pepsi sa frige. The Pepsi is in the frige. Hagto sida sa eskwelahan. She’s at the school. 22.1case Ownership; belongs to somebody (as of possession indicated by the oblique case marker). Sa ida katong dyip. That jeep is her’s. 33.1temp On, at, for, in (as of future or duration of time). Mapa-Maynila ako sa Sabado. I’ll go to Manila on Saturday. Katong programa ay sa alas tres sa masunor nak Sabado. That program is at three o’clock on the following Saturday. comp. ay sa , comp. kumporme sa , id. sa ap-at nak tuig , id. Sa Lunes nak hapon , id. sa masunor nak adlaw , id. sa ngasing nak paabuton nak Lunes , id. sa ngayan nak , id. sa nio , id. sa pitsa beynte it Enero , id. sa suyor it usang semana , id. sa usang adlaw , id. sa wakas
sa ap-at nak tuig (id. of sa) time In four years time.
sa atubangan it GINOO ag sa atubangan it tawo [sa atubángan it GINÓO ag sa atubángan it táwo] idiom - Convert to subentry Before God and before man. sa harap ng Dios at sa harap ng tao Sa atubangan it GINOO ag sa atubangan it tawo kamo ay mag-asawa. Before God and before man you are husband and wife.
sa bandang huli [sa bándang hulí] saying - Convert to subentry ‘In the future’ (lit. there at the end). sa bándang hulí
sa bingit it kamatayan [sa bingít it kamatáyan] (comp. of bingit, matay) id Close to death (as of coming close to death e.g. in extreme poverty or when mothers come close to death when giving birth). [lit: on edge of death] (sem. domains: 2.6.6 - Die.)
sa hirap ag ginhawa [sa hírap ag ginháwa] idiom - Convert to subentry For better or for worse (lit:‘for bad and good health’). sa hirap at ginhawa Kung ikaw ay maasawa kailangang hanra kang makisama sa imo asawa aber sa hirap man ag ginhawa. If you will marry you should be prepared to stay with your husband for better or for worse.
sa ikaruhang kabuhi [sa ikaruhang kabúhi] n In the second life. (sem. domains: 4.9.6.1 - Resurrection.)
sa imo kina palibor [sa ímo kiná palibór] PH It's up to you to decide what you will do about something.
sa irayom it ayak [sa iráyom it áyak] idiom - Convert to subentry Under the influence of wine (lit: underneath wine). Sa irayom it ayak tong ida asawa kada sida’y nagpanuntok. Her husband is under the influence of wine that’s why he just punched somebody.
sa irayom it duta [sa iráyom it dútà] (comp. of irayom, rayom, duta) exp Underground (as of deep underground). [lit: underneath earth/land] (sem. domains: 8.5.1.3.2 - Under, below, 1.2.1.5 - Underground.)
sa irayom it raga [sa iráyom it ragâ] (comp. of irayom, rayom, raga) exp Under, underneath the soil. [lit: underneath soil/dirt] (sem. domains: 8.5.1.3.2 - Under, below.)
sa kaluoy it Dios [sa kalúoy it Diós] saying - Convert to subentry ‘By the grace/mercy of God’. sa awa ng Dios
sa kaluuban it Dios [sa kaluúban it Diós] saying - Convert to subentry ‘By God’s will’. sa kalooban ng Dios
sa kayudong kabuhi [sa kayudong kabúhi] say In the life on the other side. (sem. domains: 4.9.6.1 - Resurrection.)
sa Lunes nak alas-dos it hapon (id. of nak) time On Monday at two o’clock in the afternoon.
Sa Lunes nak hapon₁ (id. of nak) time On Monday afternoon.
Sa Lunes nak hapon₂ (id. of sa) time On Monday afternoon
sa masunor nak adlaw₁ [sa masunór nak ádlaw] (id. of sa) time the following, next day (lit;‘on the following day’).
sa masunor nak adlaw₂ [sa masunór nak ádlaw] time The next, following day (lit:‘on the following day’). sa susunod na araw
sa masunor ugaling [sa masunór ugáling] (comp. of sunor, ugaling) n Next time though. sa susunod na lang (sem. domains: 8.4.5.1.3 - Next.)
sa ngasing₁ [sa ngásing] idiom - Convert to subentry Meanwhile. sa ngayon Sa ngasing amuyatan nako kali. Meanwhile I’ll look at this.
sa ngasing₂ [sa ngásing] (id. of ngasing) idiom - Convert to subentry Meanwhile
sa ngasing nak paabuton nak Lunes [sa ngasing nak paabúton nak Lunes] (id. of sa) time On this coming Monday.