Asi - English


n


naukaw it gunaw [naukáw it gúnaw] idiom - Convert to subentry The end of the world; predict doomsday (lit: to shout deluge). sigaw ng gunaw Tong buang ay naukaw it gunaw. That insane man shouted its the end of the world.
nauna kag martes sa lunes [nauna kag Martes sa Lunes] say One's petticoat is showing below one's skirt (lit. Tuesday has come before Monday). (sem. domains: 5.3.2 - Women's clothing.)
naunahan ako it hadlok [naunáhan akó it hádlok] idiom - Convert to subentry Overcome by fear. naunahan ako ng takot Waya ako natuyuge pagkamatay it amo tiyo dahil naunahan ako it hadlok. I wasn’t able to sleep when my Uncle died because I was overcome by fear.
nausahan [nausahán] (der. of usa) adj To outwit, to put one over someone. (sem. domains: 4.3.5.1 - Dishonest, 4.3.5.5 - Deceive.)
nawagit kag ispirito [nawágit kag ispírito] idiom - Convert to subentry Lost consciousness; mind on something else; thinking of something else. nawala ang ispirito Nawagit kag ispirito ni Eddie tong sida ay mahuyog sa kahoy. Eddie lost consciousness when he fell from the tree.
nawagit sa kalibutan₁ [nawágit sa kalibútan] (id. of wagit) v To die (lit: ‘lost from the world’).
nawagit sa kalibutan₂ [nawágit sa kalibútan] idiom - Convert to subentry To die (lit: lost from the world). nawala sa daigdig Karugayey sida nak nawagit sa kalibutan pero narurumruman pa gihapon. It’s a long time since she died but she’s still remembered even now.
nawagit sa sarili [nawagit sa saríli] (id. of sarili) idiom - Convert to subentry To be in a trance (lit. lost to self); to day dream and seem a long way away in one's mind. a bit crazy; not himself. sarili Nawagit sida sa sarili tong mabaril sa ida atubangan kag ida asawa. She was not herself when her husband was shot in front of her. (sem. domains: 3.4.2.1.7 - Shock.)
nawar-an [nawár-an] (der. of waya) PH To lose something; to have something disappear. (sem. domains: 2.3.1.5 - Visible.)
nawar-an it ikog [nawár-an it íkog] idiom - Convert to subentry Lose one’s manliness, tail (as when cowardly). takot na takot Abang rayagan it tong nagpapangrayaga kay Julie nak pay nawar-an it ikog tong habulon sida it sunrang it tong ida tatay. Julie’s lover ran away fast as if he lost his tail when Julie’s father run after him with a machete.
nawar-an it pag-asa [nawár-an it pag-ása] n Lost hope. (sem. domains: 3.2.7.2 - Hopeless.)
nawaya sa inra sarili [nawayâ sa ínra saríli] v To be lost in a trance; to go into a trance. Katong mga rayaga ag binata nak nag-iidamo it tag-taguan dahl kabilugan ay nawaya sa inra sarili. Those young girls and boys that were playing hide and seek because it was full moon went into a trance.
nawaya sa limot [nawayâ sa límot] vi To be unable to remember anymore;to have gone from ones mind (as of ones forgetting something). nawala sa ala-ala, nakalimutan, hindi naalala Dahilan sa akoy nagrarali-rali nawaya sa limot kag iban nakong dapat ibisaya sa meeting. Just because I am hurrying I can’t remember anymore what I have to say in the meeting.
nawi₁ [náwi] vbt To remove the midribs of a coconut frond. nawi, linis Nagnanawi si Leila naabot ako. Leila was removing midribs of the coconut frond when I arrived. (sem. domains: 6.6.4.2 - Weaving baskets and mats.)
nawi₂ [náwi] vt To peel or strip coconut midribs with a knife before making a broom. nawi Nawihi baga ako’t silhigon insulip, ha? Please peel coconut midribs for me tomorrow, okay? (sem. domains: 6.1.6 - Made by hand.)
nay [nay] irreg. infl. of nanay
nayagong kag boses [nayágong kag bóses] idiom - Convert to subentry Voice breaks (as of a boy). umiba ang boses Pag-abot it mga katorse hanggang kinse anyos kag usang kayaki ay nayagong kag boses. If a boy reaches the age of fourteen to fifteen his voice breaks.
nayakaran it buyan [nayakáran it búyan] say Undeveloped coconut (lit. stepped over by the moon). (sem. domains: 5.2.3.1 - Food from plants.)
nayamram [nayámram] (der. of yamor) n To inherit mixed color, race, as of a child with dark skin from one parent. (sem. domains: 8.3.5.2.2 - Like, similar.)
nayi [nayî] n Wild dove. Ing-alagaan yangey ni Jun tong ida narakop nak nayo. Jun took care of the wild dove he caught.
naylon [náylon] n Nylon fishing line. (sem. domains: 6.4.5.2 - Fish with hooks, 6.4.5.3 - Fishing equipment.)
naynti-nayn [naynti-náyn] (irreg. infl. ninety-nine) idiom - Convert to subentry Lacking in intelligence; retarded mind (as of a colloquial expression, lit:‘ninety-nine’ out of a hundred). siyam naput siyam
nayukat [nayúkat] n Eyes. mata Rahagto ka ida nayukat ag ilong sa kusinang nagmamasir sa ging yuyutong sumsuman ni Tatang Balbi. His eyes and nose were in the kitchen watching Uncle Balbi cooking the snacks to go with the drinks. [This is a vulgar term.]
nayuktan [nayúktan] v To suffer from hunger, starvation. (sem. domains: 5.2.2.5 - Hungry, thirsty.)
nayumos sa kayanguhan [nayúmos sa kayangúhan] idiom - Convert to subentry Drowned, sunken in alcoholism. Kag ida asawa ay nayumos sa kayanguhan kada indi kahuman it trabahoy. Her husband was already sunken in alcoholism that’s why he can’t do any work.