bayay [bayáy] (sp. var. pambayay-bayay) 1n House. báhay (sem. domains: 6.5.1.1 - House.) 2v To build a house somewhere. (sem. domains: 6.5.1.1 - House.) comp. bayay it bantay , comp. bayay nak sambahan it , der. bagabayay , der. bayay-bayay , der. pangbayay-bayay , der. panimayay