gador [gadór] part Truly; really; actual, real. mismo Siling gador yang nida ay “Marayan ako isag”. He truly said, “I’ll come by later”. Ako gador nakita sinra nak nagbabaoy it mangga. I really saw them getting mangoes. Sa ako sida giuma it problema gador nida. She told me her real problem. Sa ako sida gador giuma it problema nida. She was actually the one to tell me her problem. syn: ngani 2, talaga. (sem. domains: 9.3 - Very.)