bugana [bugánà] 1adj Abundant. sagana Waya siguro nakakaranas kag mga mayamang tawo it gutom dahil bugana kag inra pagkaon. Rich people maybe don’t experience hunger because they have abundant food. (sem. domains: 8.1.7.1 - Extra.) 2v To be, become abundant. (sem. domains: 8.1.7.1 - Extra.) der. kabuganaan