tampoy [támpoy] vt To apply medicinal leaves on the body. tapal Ingtampoy nako kag mga rahon it sili sa ako yamhongon nak siki. I applied chili leaves on my swollen foot. syn: banlos 2, tapay.