aya [ayâ] neg Don’t!; don't do that!; stop that!. huwag syn: inoy, hinugay. (sem. domains: 9.4.6.1 - No, not.) comp. ay Toto aya ako giistoryahe haliney ako hina , comp. aya anay , comp. aya anay yang , comp. aya gipaibha sinra