bangor nak [bangór nak] (comp. of bangor, nak) conj Because; since; due to the fact that; that's why. dahil Bangor nak maado kag raga, nag-uswag kag mga bag-uhan. Because the land was good, the immigrants prospered. syn: komo, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.6.2.5.1 - Reason, 9.2.5 - Conjunctions.)