taming [tamíng] n Shield; protection. Katong pinakarakong bato kag ginggamit nak taming it mga sundalo. The biggest rock was the one the soldiers used as a shield. syn: bayabag 4, sagang 1, sapong, harang 3, abang.