komo [kómo] conj Because; in view of the fact that. dahil Usa pa kumo kaling mga sultero dili sa Calatrava ay pay natatanghada magpangasawa ruto sa rayaga nak anak ni Tatang Mami,... Another thing, because the young men here in Calatrava felt too inferior to court the dughters of Uncle Mami,... syn: bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5.2 - Clause conjunctions.)