kaputi [kapúti] n Rain coat. kaputi (sem. domains: 5.3.6 - Parts of clothing, 1.1.3.3 - Rain.)