sapong [sápong] vt To cover the nose with the hand. takip Nagsapong ako’t ilong tong masapoy namo kag trak it basura. I covered my nose when the we met the garbage truck. syn: bayabag 4, sagang 1, harang 3, abang, taming.