pa...ey [pa...ey] (comp. of pa, ey) part still...anyway (as of dissimilarity). (sem. domains: 9.2.6 - Particles.) comp. Aunhon pa kag hilamunon kung minatayey kag kabayo