gudor [gúdor] (dial. var. balingling) vt To pull; to drag. híla Inggudor it karabaw kag karusa. The carabao pulled the cart. Ingpagudor nako sa biseklita tong mga kawadan nak ako raya. I will have the bamboo that I brought be pulled by the bicycle. Nagudor it iro tong mga kahoy. The wood was pulled by the dog. syn: gabot 1, bugnot, hugnot 1, gabot 2, hugot 1, hugnot 3, guna, abri 1, bukar 1, bukâ 4, bukas 3, hugkot, bira 2, randa, balingling, kubra 1, udong, hiknit 2, gunot, dordor 2. (sem. domains: 7.3.2.8 - Pull.)