samantalang₂ [samantálang] conj While. Nagpapanursi sida it mga gising baro samantalang katuyog pa kag anak. She is mending the wornt out clothes while the baby is still asleep. syn: miyentras, habang, hastang 2, hanggang 3.