suyat [súyat] 1n Letter. Ingsingit nako kag ida suyat sa ako kwaderno. I inserted his letter in my notebook. 2vbt To write. sumúlat Sio kag nagsuyat dili sa ringring? Who wrote here on the wall? Isuyat nimo ka gustong bisayahon sa ubos it bawa’t usang bisaya. Write the meaning below each word. Asuyatan nako si Umbing. I’ll write to Umbing. comp. Balaan nak Kasuyatan , der. suyatan , say. kag mga nakasuyat sa lapida