nak sabaling₂ [nak sabáling] 1Syn: ay di 2, kada 1, bag-o 1, tapos. 1.1conj Because…might, perhaps (as of grounds-conclusion relations) na baka Indiey ako magsuyat kang Neysa nak sabaling mag-abotey ra sida insulip. I won’t write to Neysa because she might arrive tomorrow anyway. syn: bag-o 1, indi ay 1, indi ay 2, indi ay 3. 22.1conj Lest; in case (as of contingency relations). Raya it padong nak sabaling mag-uyan. Take an umbrella in case it rains. syn: halimbawa nak.