sabang₁ [sabáng] part Might be; maybe. baka sakali, baka Mapauliey ako nak sabang inghahanapey ako sa amo. I’m going home now for they might be looking for me at home. Sabang indi ikaw makabakay it karne kung isag ka pa napa-merkado. You might not be able to buy meat if you go to the market later. sim: abat 1, sabaling.