kabangranan [kabangránan] n Reason; purpose. dahilan Nio kag kabangranan nak ikaw ay nagruaw dili? For what reason have you come here? syn: matarong 1.2. (sem. domains: 3.2.1 - Mind, 3.3.1.1 - Purpose, goal.)