bati₄ [bátì] vi To wake up; to wake somebody up. Nauuna magbati ay kag nanay para maghanra it pamahaw. The first one to wake up is mother so that she can prepare breakfast. Mapabati ako sa ida isag sa alas tres. I’ll have her wake me up later at three. (sem. domains: 5.7.3 - Wake up.) comp. batiey , comp. mayain kag ida pagkabati , der. bati , der. inugbati , der. inugbati , der. pabati , der. pagbati , der. pagkabati