parti₁ [párti] prep About, concerning something. tungkol Parti sa negosyo ka inra istorya. Their story was about business. comp. bisaya parti sa minatay