sagang [sagáng] 1vbt To block the flow; to protect by blocking somebody/something from something (wind, water). bara Nagsasagang kag likot sa sapa pag nabaha. Rubbish blocks the river whenever there is a flood. Pagsakay namo sa motor nasagngan ako nida sa agsik it humbak. When we rode in the boat, I was protected by her from the waves. syn: bayabag 4, sapong, harang 3, abang, taming. 2n Wind break.