masahoy [masáhoy] adj Busy. maraming trabaho, laging okupado Masahoy ngasing si Mama dahil di bisita. My mother is now busy because she has a visitor. syn: kuli 1, habot 3, kapos 1, hirap 1, kabos 1, gipit 3.