Search results for "ambit"

mayain [mayá-in] (comp. of yain) 1adj Bad; evil; wicked; dirty; unclean; wrong; immoral (as of anything bad or immoral). masama Mayain busa kag ida hanrom pag magraog kuno sa eleksyon, kitang waya ra sida nagraog. Because he had an evil ambition if he had won the election, see that’s why he didn’t win. 2v Feeling bad, unwell (as of being sick).

muyat₂ [muyát] v To look hard, directly at somebody. titigan Ingpakamuyatan ni Lory tong nasapoy nidang kayaki nak pay naambit gador sa ida asawa. Lory looked hard at the man whom she met because it seems that he resembles her wife. comp. karamo kag ingkakahadlukang mga harang nak ato makita sa ato pagpanaw, pag ipaling nato kag ato pagmuyat sa rumbuhan , comp. mababa kag pagmuyat
  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2