Search results for "rada"

tambor [támbor] v To play the tamborine. Si Irene kag nagtambor tong sinra ay magparada. Irene was the one who played tamborine when they had a parade.

yunik [yuník] adj Unique. yunik Kag karo it Linao kag nagraog tong nagparada dahil imaw it pinaka yunik nak karo sa tanan. The float from Linao won during the parade because it is the most unique float among the entries.
  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2