Search results for "Ka otow no Igbuyag to ugpa-an, noumaan to bogbog to sulat to mgo sundalu to, “Nangoni ka mgo sakup now to warò pad oghilit su ogmanguroik ka mgo sundalu ka ogpitow to mgo ugpa-an.”"